top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities
Beauty Ink: Beauty Ink, gevestigd te Doetinchem, KvK-nummer 70567328.
Klant: degene met wie Beauty Ink een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Beauty Ink en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Beauty Ink. Beauty Ink en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken. Beauty Ink en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.


Artikel 3 - Prijzen
Beauty Ink hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of
verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Beauty Ink mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
Beauty Ink en de Klant spreken voor een dienstverlening door Beauty Ink een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij
schriftelijk anders is afgesproken.
Beauty Ink mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
Beauty Ink moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs
meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,
wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
Beauty Ink mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
Beauty Ink zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
Een consument mag de overeenkomst met Beauty Ink ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met
de prijsverhoging.


Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn
Beauty Ink mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
verlangen.
De Klant moet een betaling achteraf binnen na levering hebben voldaan.
De betalingstermijnen die Beauty Ink hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Beauty Ink aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
Beauty Ink mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
De Klant rekent producten direct af.
Beauty Ink mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het
afgesproken bedrag verlangen.
De Klant moet declaraties binnen na factuurdatum aan Beauty Ink betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Beauty Ink de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
Beauty Ink mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

4.1  Afspraken
Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren geannuleerd worden. Binnen 24 uur annuleren van afspraak 
wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht.

In het geval van een “no-show” wordt de behandeling 100% in rekening gebracht.

4.2 aanbetaling

De aanbetaling voor PMU is non-refundable en kan enkel na tijdig annuleren/verzetten (minimaal 48 uur voor aanvang) binnen 1 jaar opnieuw gebruikt worden voor een volgende afspraak bij Wild Rose. Aanbetalingen worden in geen geval terug betaald.


Artikel 5 - Recht van reclame
Wanneer de Klant in verzuim is, mag Beauty Ink het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
Beauty Ink maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de
Klant.
Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende
producten onmiddellijk retourneren aan Beauty Ink, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.


Artikel 6 - Herroepingsrecht
Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken.
Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

 • het product is gebruikt

 • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding

 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s

 • het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van

 • vrijetijdsbesteding betreft

 • het product een los tijdschrift of losse krant is

 • het een spoedreparatie betreft

 • het weddenschappen of loterijen betreft

 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht het een dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.

 

De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

 • zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@beautyink.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Beauty Ink, www.beauty-ink.nl.


De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Beauty Ink, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Artikel 7 - Vergoeding van bezorgkosten
Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Beauty Ink heeft geretourneerd, dan zal Beauty Ink eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Beauty Ink voor zover de volledige bestelling wordt
geretourneerd.

Artikel 8 - Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.


Artikel 9 - Opschortingsrecht
Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 10 - Retentierecht
Beauty Ink kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Beauty Ink heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Beauty Ink.
Beauty Ink is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.


Artikel 11 - Verrekening
Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Beauty Ink te verrekenen met een vordering op Beauty Ink.


Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Beauty Ink blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Beauty Ink
met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd in lid 1 kan Beauty Ink gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen,
vervreemden of op een andere manier bezwaren.
Wanneer Beauty Ink gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Beauty Ink van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.


Artikel 13 - Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Beauty Ink, tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Beauty Ink zijn verplichtingen
opschorten totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Beauty Ink kan tegenwerpen.


Artikel 14 - Levertijd
De levertijden van Beauty Ink zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten
ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft
gekregen van Beauty Ink.

De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Beauty Ink later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is
afgesproken of wanneer Beauty Ink niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand
of de Klant en Beauty Ink iets anders hebben afgesproken.


Artikel 15 - Feitelijke levering
De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.


Artikel 16 - Transportkosten
De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Beauty Ink schriftelijk iets anders hebben afgesproken.


Artikel 17 - Verpakking en verzending
Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Beauty Ink niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Beauty Ink. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Beauty Ink niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.


Artikel 18 - Verzekering
De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade, en diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Beauty Ink die bij de Klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De Klant geeft op eerste verzoek van Beauty Ink de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 19 - Bewaring
Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor
rekening van de Klant.


Artikel 20 - Garantie
Wanneer de Klant en Beauty Ink een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Beauty Ink enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage
of constructie of ondeugdelijk materiaal.
De garantie geldt niet:
- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Beauty Ink levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 21 - Uitvoering van de overeenkomst
Beauty Ink voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. Beauty Ink mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
De Klant moet ervoor zorgen dat Beauty Ink op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Zorgt de Klant er niet voor dat Beauty Ink tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.


Artikel 22 - Informatieverstrekking door de Klant
De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Beauty Ink.
De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en
bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders
voortvloeit. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Beauty Ink de betreffende bescheiden.
Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Beauty Ink redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.


Artikel 23 - Intellectueel eigendom
Beauty Ink behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is
afgesproken. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty Ink aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.


Artikel 24 - Geheimhouding
De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Beauty Ink ontvangt geheim.
Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Beauty Ink waarvan de Klant weet of redelijker-wijs kan
vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Beauty Ink schade kan berokkenen.
De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat
dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 25 - Boetebeding
Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Beauty Ink voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
Beauty Ink mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.


Artikel 26 - Vrijwaring
De Klant vrijwaart Beauty Ink tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Beauty Ink
geleverde producten en/of diensten.


Artikel 27 - Klachten
De Klant moet een door Beauty Ink geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Beauty Ink daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
Een consument moet Beauty Ink uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Beauty Ink hierop gepast kan reageren.
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Beauty Ink.
Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Beauty Ink andere
werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.
Wanneer de Klant niet tevreden is over de dienstverlening van Beauty Ink, dan geeft de Klant dit zo snel mogelijk aan bij Beauty Ink. Beauty Ink gaat dan proberen om tot een informele oplossing te komen.
Wanneer voornoemde klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, kan de Klant een klacht indienen bij zakelijke rechtsbijstand verzekering.


Artikel 28 - Ingebrekestelling
De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Beauty Ink.
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Beauty Ink ook daadwerkelijk op tijd bereikt.


Artikel 29 - Aansprakelijkheid Klant
Wanneer Beauty Ink een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.


Artikel 30 - Aansprakelijkheid Beauty Ink
Beauty Ink is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid.
Wanneer Beauty Ink aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
Beauty Ink is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
Wanneer Beauty Ink aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen
schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.


Artikel 31 - Vervaltermijn
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Beauty Ink vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 32 - Ontbinding
De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Beauty Ink toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
Is de nakoming van de verplichtingen door Beauty Ink nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Beauty Ink in verzuim is.
Beauty Ink mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Beauty Ink kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 33 - Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Beauty Ink door de Klant niet aan Beauty Ink kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer-virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen
Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Beauty Ink 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Beauty Ink kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Beauty Ink de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
Beauty Ink hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Beauty Ink hiervan voordeel heeft.


Artikel 34 - Wijziging overeenkomst
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en
Beauty Ink de overeenkomst aanpassen.


Artikel 35 - Wijziging algemene voorwaarden
Beauty Ink mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Beauty Ink altijd doorvoeren.
Ingrijpende wijzigingen zal Beauty Ink zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.


Artikel 36 - Overgang van rechten
De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Beauty Ink aan anderen overdragen zonder schriftelijke
toestemming van Beauty Ink.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 37 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de
buurt komt van wat Beauty Ink bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 38 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Beauty Ink is Nederlands recht van toepassing.
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Beauty Ink is exclusief bevoegd om kennis te nemen
van eventuele geschillen tussen de Klant en Beauty Ink, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 28 december 2023.

bottom of page